Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού περιλαμβάνουν 3 κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στα όρια και τη συνέχεια συνάρτησης. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει στοιχεία διαφορικού λογισμού, ενώ το τρίτο κεφάλαιο στοιχεία ολοκληρωτικού λογισμού. Οι μαθητές δεν προετοιμάζονται μόνο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά παίρνουν και τις βάσεις για να αντιμετωπίσουν τα μαθήματα που διδάσκονται στις σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στη Χημεία Προσανατολισμού γίνεται αρχικά αναφορά στις καταστάσεις της ύλης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η θερμοχημεία, οι χημικές αντιδράσεις και η χημική ισορροπία. Τα επόμενα κεφάλαια αφορούν τα οξέα-βάσεις και τον περιοδικό πίνακα. Το τελευταίο κεφάλαιο ασχολείται με την οργανική χημεία.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα θέματα με τα οποία ασχολείται η Φυσική Προσανατολισμού είναι τα μαγνητικά πεδία και το εναλλασσόμενο ρεύμα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ταλαντώσεις και οι κινήσεις ρευστών και στερεών σωμάτων. Στο τέλος γίνεται αναφορά στις κρούσεις των σωμάτων.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ύλη του μαθήματος της Βιολογίας Προσανατολισμού περιλαμβάνει την εξέλιξη και τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Τη δομή του DNA, την αντιγραφή και τη μετάφρασή του, όπως επίσης και τους νόμους του Mendel. Τα τελευταία κεφάλαια αφορούν τις αρχές, τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας.

ΥΛΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ