Μενού Κλείσιμο

ΘΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το πρώτο μέρος των Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου ασχολείται με τις εξισώσεις – ανισώσεις, συναρτήσεις και τις βασικές έννοιες της στατιστικής. Στο δεύτερο μέρος που αφορά τη Γεωμετρία, αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού του εμβαδού των σχημάτων, η έννοια της τριγωνομετρίας και το Πυθαγόρειο Θεώρημα.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η Φυσική της Β΄ Γυμνασίου χωρίζεται σε 2 ενότητες. Στην πρώτη που αφορά τη Μηχανική, παρουσιάζονται η κίνηση, οι δυνάμεις, η πίεση και η ενέργεια των σωμάτων. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται η Θερμότητα.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Στη Χημεία της Β΄ Γυμνασίου οι μαθητές θα γνωρίσουν τι είναι και τις βασικές έννοιες της Χημείας. Στη συνέχεια, γίνεται αντικείμενο μελέτης το νερό, το έδαφος, ο αέρας, καθώς επίσης, το μόριο και το άτομο.  

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Η Γεωλογία – Γεωγραφία της Β΄ Γυμνασίου χωρίζεται σε 4 ενότητες. Αυτές αφορούν τη μελέτη των χαρτών, το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης, πληροφορίες και χαρακτηριστικά των πολιτών της Ευρώπης και τέλος τις οικονομικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων. 

Οι 4 ενότητες της Πληροφορικής Β΄ Γυμνασίου, αφορούν τη γνωριμία του υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα, την επικοινωνία με τον υπολογιστή, τα εργαλεία και τον τρόπο που γίνεται η επικοινωνία και τέλος η χρήση του υπολογιστή στην εργασία.

Η ύλη της Βιολογίας περιλαμβάνει την οργάνωση της ζωής, τους οργανισμούς και το πως υπάρχουν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Την σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, τον μεταβολισμό, τις ασθένειες και τους παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την εμφάνισή τους.